ठाणे महानगरपालिका , ठाणे
वृक्ष प्राधिकरण आणि उद्यान विभाग

परिपत्रके

अ.क्र. शीर्षक सविस्तर माहिती प्रकाशन दिनांक डाउनलोड
1 आपत्कालीन परिस्थिती मध्ये वृक्ष उन्मळून पडू नये म्हणून उपाय योजना करणे बाबद. आपत्कालीन परिस्थिती मध्ये वृक्ष उन्मळून पडू नये म्हणून उपाय योजना करणे बाबद. १६-०५-२०१८ 393
2 test test २८-०२-२०१७ 149