उद्यान


उद्यान

†.ÛÎú.

ÛúÖµÖÔ ¯ÖÏÛúÖ¸ü

ˆªÖ®Ö ®ÖÖ¾Ö

ãÖÖ®Ö

õÖê¡Ö (“ÖÖî.´Öß.)

ˆªÖ®Ö ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ÃÖÓãÖÖ

®ÖÖî¯ÖÖ›üÖ

1

ˆªÖ®Ö

´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ÝÖÖÓ¬Öß ˆªÖ®Ö

ŸÖ»ÖÖ¾Ö¯ÖÖôûß

3098

™üß‹´ÖÃÖß

 

2

ˆªÖ®Ö

»Öê›üß•Ö †Ñ›ü דֻ›Òêü®Ö ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

ŸÖ»ÖÖ¾Ö¯ÖÖôûß

821

™üß‹´ÖÃÖß

 

3

ˆªÖ®Ö

²ÖÖ»ÖÖêªÖ®Ö

ŸÖ»ÖÖ¾Ö¯ÖÖôûß

967

™üß‹´ÖÃÖß

 

4

ˆªÖ®Ö

¯ÖÓ›üßŸÖ •Ö¾ÖÖÆü¸ü»ÖÖ»Ö ®ÖêÆüºþ ²Ö»ÖÖêªÖ®Ö

Ùêü›üßµÖ´Ö •Ö¾Öôû

1500

™üß‹´ÖÃÖß

 

5

ˆªÖ®Ö

¬Ö´ÖÔ¾Ö߸ü †Ö®ÖÓ¤ü פü‘Öê ÃÖÖÆêü²Ö ˆªÖ®Ö

ÜÖ¸üŸÖÖÓ®Ö ¸üßÖÖ

900

™üß‹´ÖÃÖß

 

6

ˆªÖ®Ö

ו֕ÖÖ‰ú ˆªÖ®Ö

³ÖÖÃÛú¸ü ÛúÖò»Ö®Öß

1073

™üß‹´ÖÃÖß

 

7

ˆªÖ®Ö

¯Öã.»Ö. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü †Ö•Öß †Ö•ÖÖê²ÖÖ ˆªÖ®Ö

³ÖÖÃÛú¸ü ÛúÖò»Ö®Öß

120

™üß‹´ÖÃÖß

 

8

ˆªÖ®Ö

»ÖÖêÛú´ÖÖ®µÖ ×™üôûÛú ˆªÖ®Ö

ÝÖÖ¾Ö¤êü¾Öß ´ÖÖÛìú™

2567

™üß‹´ÖÃÖß

 

9

ˆªÖ®Ö

ÆãüŸÖÖŸ´ÖÖ ×¿Ö¸üßÂÖÛãú´ÖÖ¸ü ²ÖÖ»ÖÖêªÖ®Ö

ÝÖÖ¾Ö¤êü¾Öß ´ÖÖÛìú™ü

2567

™üß‹´ÖÃÖß

 

10

ˆªÖ®Ö

¸üÖ´Ö ÝÖÞÖê¿Ö ÝÖ›üÛú¸üß ¸ÓüÝÖÖµÖŸÖ®Ö ˆªÖ®Ö

ŸÖ»ÖÖ¾Ö¯ÖÖôûß

1200

´Öê. »ÖòÞ›ü´ÖÖÛÔú Ûú®Ã™ÒüŒ¿Ö®Ö

 

11

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü ŸÖ¸üÞÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö

ŸÖ»ÖÖ¾Ö¯ÖÖôûß

265

™üß‹´ÖÃÖß

 

12

ˆªÖ®Ö

•Ö®ÖÛú¾Öß ¯Öß. ÃÖÖ¾ÖôûÖ¸üÖ´Ö †Ö•Öß-†Ö•ÖÖê²ÖÖ

ŸÖ»ÖÖ¾Ö¯ÖÖôûß

265

™üß‹´ÖÃÖß

 

13

ˆªÖ®Ö

þÖ.›üÖò. ‘ÖÖÞÖêÛú¸ü ˆªÖ®Ö

‘ÖÓ™üÖôûß

694

™üß‹´ÖÃÖß

 

14

ˆªÖ®Ö

׿־֮Öê¸üß ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ˆªÖ®Ö

¾ÖÓ¤ü®ÖÖ ™üÖòÛúß•Ö •Ö¾Öôû

514

™üß‹´ÖÃÖß

 

15

ˆªÖ®Ö

´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ³Ö¾Ö®Ö ˆªÖ®Ö

¯ÖÖÓ“Ö¯ÖÖÜÖÖ›üß

700

™üß‹´ÖÃÖß

 

16

ˆªÖ®Ö

ŸÖß®Ö ÆüÖŸÖ ®ÖÖÛúÖ ˆøüÖÞÖ¯Öæ»Ö ˆªÖ®Ö

™Òòü×±úÛú ¯ÖÖê×»ÖÃÖ †Öò×±úÃÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü

1060

™üß‹´ÖÃÖß

 

17

ˆªÖ®Ö

ŸÖß®Ö ÆüÖŸÖ ®ÖÖÛúÖ ˆøüÖÞÖ¯Öæ»Ö ˆªÖ®Ö

ÝÖãºþ«üÖ¸üÖ

1600

™üß‹´ÖÃÖß

 

18

ˆªÖ®Ö

Ûú“Ö¸üÖôûß ŸÖ»ÖÖ¾Ö ˆªÖ®Ö

´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ³Ö¾Ö®ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü

5500

´Öê. »ÖòÞ›ü´ÖÖÛÔú Ûú®Ã™ÒüŒ¿Ö®Ö

 

19

ˆªÖ®Ö

ÛúÖò´ÖÏê›ü †×Æü»µÖÖ²ÖÖ‡Ô ÆüÖêôûÛú¸ü ˆªÖ®Ö

ŸÖ»ÖÖ¾Ö¯ÖÖôûß

100

™üß‹´ÖÃÖß

 

20

ˆªÖ®Ö

¤üÖ¤üÖê•Öß ÛúÖë›ü¤êü¾Ö Ùêü›üßµÖ´Ö ˆªÖ®Ö

¤üÖ¤üÖê•Öß ÛúÖë›ü¤êü¾Ö Ùêü›üßµÖ´Ö

1157

´Öê. »ÖòÞ›ü´ÖÖÛÔú Ûú®Ã™ÒüŒ¿Ö®Ö

 

21

ˆªÖ®Ö

×®Ö×ŸÖ®Ö ÛÓú¯Ö®Öß ˆøüÖÞÖ¯Öæ»Ö ÜÖÖ»Öᯙ ˆªÖ®Ö

×®Ö×ŸÖ®Ö ÛÓú¯Ö®Öß

1362

™üß‹´ÖÃÖß

 

ˆ£ÖôûÃÖ¸ü

22

ˆªÖ®Ö

ŸÖÖ¸üÖ¯ÖÖê¸ü¾ÖÖ»ÖÖ ˆªÖ®Ö

Ûúôû¾ÖÖ ¯Öæ»Ö

1174

™üß‹´ÖÃÖß

 

23

ˆªÖ®Ö

²ÖδÆüÖôûÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ˆªÖ®Ö

²ÖδÆüÖôûÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö

5000

´Öê. ´ÖÖ®ÖÛêúÀ¾Ö¸üß ®ÖÃÖ¸üß

 

24

ˆªÖ®Ö

¯Öã. †×Æü»µÖÖ¤êü¾Öß ÆüÖêôûÛú¸ü ˆªÖ®Ö

“Ö¸ü‡Ô

5000

™üß‹´ÖÃÖß

 

25

ˆªÖ®Ö

¯Ö¸ü´Ö ¯Öæ•µÖ ¯ÖÖ™êüÛú¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ˆªÖ®Ö

“Ö¸ü‡Õ

150

™üß‹´ÖÃÖß

 

26

ˆªÖ®Ö

þÖ.×®Ö´ÖÔ»ÖÖ Ø“ÖŸÖÖ´ÖÞÖß ×¤ü‘Öê ˆªÖ®Ö

ÛúÖê™Ôü ®ÖÖÛúÖ

1113

™üß‹´ÖÃÖß

 

27

ˆªÖ®Ö

 ¿ÖÖôûÖ ®ÖÓ. 7 ˆªÖ®Ö

ˆ£ÖôûÃÖ¸ü

191

™üß‹´ÖÃÖß

 

28

ˆªÖ®Ö

¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô †ÖÓ²Öê›üÛú¸ü ˆªÖ®Ö

ÃÖÙ¾ÖÃÖ ¸üÖê›ü

1144

™üß‹´ÖÃÖß

 

29

ˆªÖ®Ö

ÝÖÞÖê¿Ö¾ÖÖ›üß ˆªÖ®Ö

ÛúÖê׿ֻµÖÖ ÆüÖò×ï֙ü»Ö •Ö¾Öôû

1800

´Öê. ´ÖÖ®ÖÛêúÀ¾Ö¸üß ®ÖÃÖÔ¸üß

 

30

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ÝÖÖë¤ãüŸÖÖ‡Ô ¯ÖºþôêûÛú¸ü ˆªÖ®Ö

×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö

5400

´Öê. ´ÖÖ®ÖÛêúÀ¾Ö¸üß ®ÖÃÖÔ¸üß

 

31

ˆªÖ®Ö

¿ÖÆüߤü ˆªÖ®Ö

×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ŸÖ»ÖÖ¾Ö

3800

´Öê. ´ÖÖ®ÖÛêúÀ¾Ö¸üß ®ÖÃÖÔ¸üß

 

32

ˆªÖ®Ö

¯ÖϳÖÖê¬ÖÛúÖ¸ü šüÖÛú¸êü ˆªÖ®Ö

†Ö—ÖÖ¤ü ®ÖÝÖ¸ü

3800

´Öê. ´ÖÖ®ÖÛêúÀ¾Ö¸üß ®ÖÃÖÔ¸üß

 

33

ˆªÖ®Ö

Ûêú ¾Öß»ÖÖˆªÖ®Ö

Ûêú ¾Öß»ÖÖ

360

™üß‹´ÖÃÖß

 

34

ˆªÖ®Ö

›üÖò ÃÖ»Öß´Ö †»Öß ŠúŸÖã“ÖÛÎú ˆªÖ®Ö

Ûúôû¾ÖÖ ¯Öæ»Ö

16760

ÃÖÖê×ÃÖ†»Ö ±úÖò¸êüÙü¸üß

 

35

ˆªÖ®Ö

¾ÖéÓ¤üÖ¾Ö®Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ˆªÖ®Ö

¾ÖéÓ¤üÖ¾Ö®Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß

5000

´Öê. ´ÖÖ®ÖÛêúÀ¾Ö¸üß ®ÖÃÖÔ¸üß

 

36

ˆªÖ®Ö

®ÖÖ®ÖÖ ®ÖÖ®Öß ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

ÃÖÖÛêúŸÖ ÃÖÓÛæú»Ö

350

´Öê. ´ÖÖ®ÖÛêúÀ¾Ö¸üß ®ÖÃÖÔ¸üß

 

37

ˆªÖ®Ö

²ÖÖ»ÖÖêªÖ®Ö ˆªÖ®Ö

ÃÖÖÛêúŸÖ ÃÖÓÛãú»Ö

350

´Öê. ´ÖÖ®ÖÛêúÀ¾Ö¸üß ®ÖÃÖÔ¸üß

 

38

ˆªÖ®Ö

®ÖÖ®ÖÖ ®ÖÖ®Öß ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

´ÖÆüÖÛúÖ»Öß ŸÖ»ÖÖ¾Ö

830

™üß‹´ÖÃÖß

 

39

ˆªÖ®Ö

†ÖÓ²Öê ‘ÖÖêÃÖÖôêû ŸÖ»ÖÖ¾Ö ˆªÖ®Ö

†ÖÓ²Öê ‘ÖÖêÃÖÖôêû ŸÖ»ÖÖ¾Ö

800

™üß‹´ÖÃÖß

 

40

ˆªÖ®Ö

¯ÖÖê×»ÖÃÖ »ÖÖ‡Ô®Ö ×²Ö»›üàÝÖ ²Öß †Ö×ÞÖ ÃÖß ˆªÖ®Ö

ÛúÖê™Ôü ®ÖÖÛúÖ

1173

´Öê. ´ÖÖ®ÖÛêúÀ¾Ö¸üß ®ÖÃÖÔ¸üß

 

¾ÖŸÖÔÛú®ÖÝÖ¸ü

41

ˆªÖ®Ö

´ÖÖ.´ÖÆüÖ¯ÖÖî¸ü ²ÖÓÝÖ»ÖÖ ˆªÖ®Ö

ˆ¯Ö¾Ö®Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö

1700

™üß‹´ÖÃÖß

 

42

ˆªÖ®Ö

´ÖÖŸÖÖêÁÖß ÃÖã³Ö¦üÖ²ÖÖ‡Ô ®ÖÖ¸üÛú¸ü ˆªÖ®Ö

¯Ö¾ÖÖ¸ü ®ÖÝÖ¸ü

474

™üß‹´ÖÃÖß

 

43

ˆªÖ®Ö

þÖ.¬Ö´ÖÔ¾Ö߸ü †Ö®ÖÓ¤ü פü‘Öê ÃÖÖÆêü²Ö ˆªÖ®Ö

ו֪ ¿ÖÖôûÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ ×¾ÖÆüÖ¸ü

1589

™üß‹´ÖÃÖß

 

44

ˆªÖ®Ö

þÖ. ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü•Öß ´ÖÆüÖ•Ö®Ö ˆªÖ®Ö

×®ÖÃÖÝÖÔ ´Öã»»ÖÖ ²ÖÖÝÖ

14600

´Öê. ×Æü¸üÖ¾ÖŸÖß ‹®™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ—ÖêÃÖ

 

45

ˆªÖ®Ö

¾ÖŸÖÔÛú®ÖÝÖ¸ü ¾ÖÖò›Ôü †Öò×±úÃÖ ÝÖÖ›Ôü®Ö ˆªÖ®Ö

¾ÖŸÖÔÛú®ÖÝÖ¸ü ¾ÖÖò›Ôü †Öò×±úÃÖ

600

™üß‹´ÖÃÖß

 

46

ˆªÖ®Ö

þÖ. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ÝÖ•ÖÖ®Ö®ÖÖ¸üÖ¾Ö ˆªÖ®Ö

¾ÖŸÖÔÛú®ÖÝÖ¸ü

1800

´Öê. ×Æü¸üÖ¾ÖŸÖß ‹®™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ—ÖêÃÖ

 

47

ˆªÖ®Ö

²Öîšüß “ÖÖôû ˆªÖ®Ö

¾ÖŸÖÔÛú®ÖÝÖ¸ü

1200

´Öê. ×Æü¸üÖ¾ÖŸÖß ‹®™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ—ÖêÃÖ

 

48

ˆªÖ®Ö

×ÃÖ¬¤üÖÓ“Ö»Ö-1 ˆªÖ®Ö

×ÃÖ¬¤üÖÓ“Ö»Ö

2600

´Öê. ×Æü¸üÖ¾ÖŸÖß ‹®™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ—ÖêÃÖ

 

49

ˆªÖ®Ö

×ÃÖ¬¤üÖÓ“Ö»Ö-2 ˆªÖ®Ö

×ÃÖ¬¤üÖÓ“Ö»Ö

1000

´Öê. ×Æü¸üÖ¾ÖŸÖß ‹®™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ—ÖêÃÖ

 

50

ˆªÖ®Ö

×ÃÖ¬¤üÖÓ“Ö»Ö-3 ˆªÖ®Ö

×ÃÖ¬¤üÖÓ“Ö»Ö

2500

´Öê. ×Æü¸üÖ¾ÖŸÖß ‹®™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ—ÖêÃÖ

 

51

ˆªÖ®Ö

×¾Ö.¤ü Ûú¸Óü¤üßÛú¸üˆªÖ®Ö

¾ÖŸÖÔÛú®ÖÝÖ¸ü

997

´Öê. ×Æü¸üÖ¾ÖŸÖß ‹®™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ—ÖêÃÖ

 

52

ˆªÖ®Ö

þÖ. ÁÖß×®Ö¾ÖÖÃÖ ÜÖôêû ˆªÖ®Ö

´ÆüÖ›üÖ ¾ÖŸÖÔÛú®ÖÝÖ¸ü

511

´Öê. ×Æü¸üÖ¾ÖŸÖß ‹®™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ—ÖêÃÖ

 

53

ˆªÖ®Ö

ˆ¯Ö¾Ö®Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö ˆªÖ®Ö

ˆ¯Ö¾Ö®Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö

5400

´Öê. ×Æü¸üÖ¾ÖŸÖß ‹®™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ—ÖêÃÖ

 

54

ˆªÖ®Ö

×™üÛãúו֮Öß¾ÖÖ›üß ˆªÖ®Ö

Ûú»¯ÖŸÖºþ •Ö¾Öôû

4519

´Öê. Ûú»¯ÖŸÖºþ

 

55

ˆªÖ®Ö

ÛúÖê´´Öã×®Ö™üß ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

¯ÖÖêÜÖ¸üÞÖ ¸üÖê›ü ®ÖÓ. 2

6070

´Öê. ¾ÖÖ¬Öü¾ÖÖ ÝÖÏã¯Ö

 

56

ˆªÖ®Ö

וִ֮ÖêÙü ÃÖë™ü¸ü ˆªÖ®Ö

¯ÖÖêÜÖ¸üÞÖ ¸üÖê›ü ®ÖÓ. 2

 

´Öê. ™üÖ™üÖ ÆüÖîØÃÖÝÖ

 

57

ˆªÖ®Ö

HCMTR ¸üÖÜÖß¾Ö ¯»ÖÖò™ü ˆªÖ®Ö

ˆ¯Ö¾Ö®Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö

2010

™üß‹´ÖÃÖß

 

58

ˆªÖ®Ö

ŸÖãôû¿Ö߬ÖÖ´Ö ˆªÖ®Ö

»ÖÖêÛãú¯Ö¾Ö®Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß

4213

™üß‹´ÖÃÖß

 

59

ˆªÖ®Ö

´ÆüÖ›üÖ ÛúÖò»Ö®Öß ˆªÖ®Ö

´ÆüÖ›üÖ ÛúÖò»Ö®Öß

 

 

 

60

ˆªÖ®Ö

•Öã®Öê šüÖÞÖê ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

דֻ֟ÖÃÖ¸ü-´ÖÖ®Ö¯ÖÖ›üÖ

4000

´Öê. פü¯ÖÖ ‹®™ü¸ü¯ÖÏÖµÖ—ÖêÃÖ

 

»ÖÖêÛú´ÖÖ®µÖ ÃÖÖ¾Ö¸üÛú¸ü®ÖÝÖ¸ü ¯ÖϳÖÖÝÖ

61

ˆªÖ®Ö

´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖÝÖ™ü ³Ö¾Ö®Ö ˆªÖ®Ö

´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖÝÖ™ü ³Ö¾Ö®Ö

765

´Öê. †×®ÖÛêúŸÖ †òÝÖÏÖê

 

62

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ‡Ó¤ü߸üÖ²ÖÖ‡Ô ²ÖÖ²Öæ¸üÖ¾Ö ÃÖ¸ü®ÖÖ‡ÔÛú ‡ÛúÖê ˆªÖ®Ö

ÃÖ´ÖŸÖÖ®ÖÝÖ¸ü

1200

´Öê. †×®ÖÛêúŸÖ †òÝÖÏÖê

 

63

ˆªÖ®Ö

¿Ö×Æü¤ü ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö †Öê´²ÖÖôêû ²Öò™üØ´Ö™ü®Ö ÆüÖò»Ö ˆªÖ®Ö

ÛúÖê¸ü´Ö ´ÖÖò»Ö

3715

´Öê. †×®ÖÛêúŸÖ †òÝÖÏÖê

 

64

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ´ÖÖ ÃÖÖÆêü²Ö ×´Ö®ÖÖŸÖÖ‡Ô šüÖÛú¸êü ˆªÖ®Ö

ÃÖÖ¾Ö¸üÛú¸ü®ÖÝÖ¸ü

1918

´Öê. †×®ÖÛêúŸÖ †òÝÖÏÖê

 

65

ˆªÖ®Ö

´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê®ÖÝÖ¸ü ˆªÖ®Ö

´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ®ÖÝÖ¸ü

1200

´Öê. †×®ÖÛêúŸÖ †òÝÖÏÖê

 

66

ˆªÖ®Ö

ÃÖÖ¾Ö¸üÛú¸ü ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ™üÖÛúß ˆªÖ®Ö

ÃÖÖ¾Ö¸üÛú¸ü®ÖÝÖ¸ü

700

™üß‹´ÖÃÖß

 

67

ˆªÖ®Ö

®ÖÖ®ÖÖ-®ÖÖ®Öß ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

´ÆüÖ›üÖ ÛúÖò»Ö®Öß

900

™üß‹´ÖÃÖß

 

68

ˆªÖ®Ö

×ÃÖ¬¤üß×¾Ö®ÖÖµÖÛú ˆªÖ®Ö

»Öõ´Ö߯ÖÖÛÔú ´ÖÖê¸ü¾ÖÖ›üß

1350

™üß‹´ÖÃÖß

 

69

ˆªÖ®Ö

×¾Ö÷ü»Ö ¸üÜÖã´ÖÖ‡Ô ˆªÖ®Ö

“ÖîŸµÖ ®ÖÝÖ¸ü

884

™üß‹´ÖÃÖß

 

70

ˆªÖ®Ö

¯Ö©ÁÖß †¯¯ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü ×®ÖÃÖÝÖÔ ˆªÖ®Ö

ºþÞÖ¾ÖÖ»Ö ¯»ÖÖ—ÖÖ

3990

™üß‹´ÖÃÖß

 

71

ˆªÖ®Ö

²ÖÖ»ÖÖêªÖ®Ö

ÃÖÖ¾Ö¸üÛú¸ü®ÖÝÖ¸ü

818

™üß‹´ÖÃÖß

 

ÛúÖê¯Ö¸üß ¯ÖϳÖÖÝÖ

72

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ¸ü¾Öà¦ü ¸üÖ‰úŸÖ †Ö•Öß-†Ö•ÖÖê²ÖÖ ˆªÖ®Ö

ÛúÖê¯Ö¸üß ¯ÖϳÖÖÝÖ †Öò×±úÃÖ

488

™üß‹´ÖÃÖß

 

73

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ×®Ö¸Óü•Ö®Ö ¤üÖ»Ö×´ÖµÖÖ ˆªÖ®Ö

®ÖÖÜÖ¾ÖÖ ÆüÖµÖÃÛãú»Ö

665

™üß‹´ÖÃÖß

 

74

ˆªÖ®Ö

¯ÖÓ›üßŸÖ ¸üÖ´Ö ´Ö¸üÖšêü ²ÖÖ»ÖÖêªÖ®Ö

®ÖÖÜÖ¾ÖÖ ÆüÖµÖÃÛãú»Ö

939

™üß‹´ÖÃÖß

 

75

ˆªÖ®Ö

ÃÖ¾ÖÖì¤üµÖ ˆªÖ®Ö

ÛúÖê¯Ö¸üß ÛúÖò»Ö®Öß

1857

™üß‹´ÖÃÖß

 

76

ˆªÖ®Ö

¯Ö¸ü´Ö ¯Öæ•µÖ Ûéú¯ÖÖ»Ö ˆªÖ®Ö

ÛúÖê¯Ö¸üß ÛúÖò»Ö®Öß

350

™üß‹´ÖÃÖß

 

77

ˆªÖ®Ö

»Öê¯ÖÙÃÖ ÛúÖò»Ö®Öß ˆªÖ®Ö

ÝÖÖÓ¬Öß®ÖÝÖ¸ü

1205

™üß‹´ÖÃÖß

 

ÛúÖê¯Ö¸üß ¯ÖϳÖÖÝÖ

78

ˆªÖ®Ö

•ÖÖòØÝÖÝÖ ™ÒòüÛú ˆªÖ®Ö

²ÖÖ¸üÖ ²ÖÓÝÖ»ÖÖ

9000

´Öê. »ÖòÞ›ü´ÖÖÛÔú Ûú®Ã™ÒüŒ¿Ö®Ö

 

79

ˆªÖ®Ö

ÁÖß ÝÖÞÖê¿Ö ×¾ÖÃÖ•ÖÔ®Ö ‘ÖÖ™ü ˆªÖ®Ö

×´Öšü²ÖÓ¤ü¸ü ¸üÖê›ü

500

™üß‹´ÖÃÖß

 

80

ˆªÖ®Ö

¾ÖÖ×»´ÖÛúß ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ˆªÖ®Ö

×´Öšü²ÖÓ¤ü¸ü ¸üÖê›ü

1000

™üß‹´ÖÃÖß

 

81

ˆªÖ®Ö

´ÖÖê. ¤üÖ •ÖÖê¿Öß ˆªÖ®Ö

ÛúÖê¯Ö¸üß ×²ÖΕÖ

350

™üß‹´ÖÃÖß

 

82

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ¤ü¢ÖÖ•Öß ÃÖÖôû¾Öß ×®ÖÃÖÝÖÔ ×¿ÖõÖÞÖ Ûëú¦ü

ÛúÖê¯Ö¸üß ×²ÖΕÖ

4600

´Öê. †×®ÖÛêúŸÖ †òÝÖÏÖê

 

83

ˆªÖ®Ö

ÁÖß ÝÖÞÖê¿Ö ˆªÖ®Ö

–ÖÖ®ÖÃÖÖ¬Ö®ÖÖ ÛúÖò»Öê•Ö

3600

´Öê. »ÖòÞ›ü´ÖÖÛÔú Ûú®Ã™ÒüŒ¿Ö®Ö

 

84

ˆªÖ®Ö

´Öë™ü»Ö ÆüÖò×ï֙ü»Ö ˆªÖ®Ö

´ÖÖ®Ö×ÃÖÛú ÆüÖò×ï֙ü»Ö

320

´Öê. »ÖòÞ›ü´ÖÖÛÔú Ûú®Ã™ÒüŒ¿Ö®Ö

 

85

ˆªÖ®Ö

›üÖò. ÁÖß ®ÖÖ®ÖÖ ÃÖÖÆêü²Ö ¬Ö´ÖÖÔ׬ÖÛúÖ¸üß ˆªÖ®Ö

Ûú×¿Ö¿Ö ¯ÖÖÛÔú

1800

´Öê. »ÖòÞ›ü´ÖÖÛÔú Ûú®Ã™ÒüŒ¿Ö®Ö

 

Ûúôû¾ÖÖ ¯ÖϳÖÖÝÖ

86

ˆªÖ®Ö

Ûîú. “ÖÓ¦üÖ²ÖÖ‡Ô ×Æü¸üÖ ¯ÖÖ™üᯙ ˆªÖ®Ö †Ö×ÞÖ ÆüÖò×ï֙ü»Ö

Ûúôû¾ÖÖ ÆüÖò×ï֙ü»Ö

11318

´Öê. ×®ÖÃÖÝÖÔ ÃÖÙ¾ÆüÃÖêÃÖ

 

87

ˆªÖ®Ö

¾Ö®Ö®ÖõÖ¡Ö

×¾ÖÃÖ•ÖÔ®Ö ‘ÖÖ™ü

9605

´Öê. ×®ÖÃÖÝÖÔ ÃÖÙ¾ÆüÃÖêÃÖ

 

88

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ¯Ö¸ü´Ö ¯Öæ•µÖ Ûú»µÖÖÞÖß²Öã¾ÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖß ˆªÖ®Ö

Ûúôû¾ÖÖ

482

™üß‹´ÖÃÖß

 

89

ˆªÖ®Ö

ˆªÖ®Ö ÃÖÓÛú»¯Ö ®ÖÝÖ¸ü

ÃÖÓÛú»¯Ö ®ÖÝÖ¸ü

1384

™üß‹´ÖÃÖß

 

90

ˆªÖ®Ö

þÖ. ÃÖî×®ÖÛú Æü׸ü ¯ÖÖ™üᯙ ˆªÖ®Ö

ÜÖÖ¸êüÝÖÖ¾Ö

1054

™üß‹´ÖÃÖß

 

91

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ®ÖÖÝÖ®ÖÖ£Ö ´ÖÆüÖ¤æü ´ÆüÖ¡Öê ŸÖ»ÖÖ¾Ö ˆªÖ®Ö

ÜÖÖ¸êüÝÖÖ¾Ö

700

´Öê. ×®ÖÃÖÝÖÔ »ÖòÞ›üÃÛêú¯Ö

 

92

ˆªÖ®Ö

®ÖÖ®ÖÖ-®ÖÖ®Öß ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö ¸üÖ•Ö¯ÖÖÛÔú ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß

¾ÖÖßÖã†Ö®ÖÓ¤ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß

3505

´Öê. ×®ÖÃÖÝÖÔ »ÖòÞ›üÃÛêú¯Ö

 

93

ˆªÖ®Ö

ÝÖÞÖê¿Ö ×¾ÖÃÖ•ÖÔ®Ö ´ÖÆüÖ‘ÖÖ™ü ˆªÖ®Ö

¸êüŸÖß²ÖÓ¤ü¸ü

537

™üß‹´ÖÃÖß

 

94

ˆªÖ®Ö

²ÖÖ»ÖÖêªÖ®Ö

ÃÖÖµÖ²ÖÖ ®ÖÝÖ¸üß

630

™üß‹´ÖÃÖß

 

95

ˆªÖ®Ö

®ÖÖ®ÖÖ-®ÖÖ®Öß ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

•Öã®ÖÖ Ûúôû¾ÖÖ ×²ÖΕÖ

200

™üß‹´ÖÃÖß

 

96

ˆªÖ®Ö

×¾Ö™üÖ¾ÖÖ ®ÖÖ®ÖÖ-®ÖÖ®Öß ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

×¾Ö™üÖ¾ÖÖ

821

™üß‹´ÖÃÖß

 

97

ˆªÖ®Ö

²ÖÖôûÖ ²Ö»ÖãŸÖê¤üÖ¸ü (¾Öê¬Ö¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖÛÔú) ˆªÖ®Ö

¯ÖÖ¸ü×ÃÖÛú ®ÖÝÖ¸ü

4000

¯ÖÏÖµÖÖê•ÖÛú

 

´ÖãÓ²ÖÎÖ ¯ÖϳÖÖÝÖ

98

ˆªÖ®Ö

¤üÖºþ»Ö ±úÖ»ÖÖÆü ײֻ›üàÝÖ ˆªÖ®Ö

ÛúÖîÃÖÖ

978

™üß‹´ÖÃÖß

 

99

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ´ÖÆü´Ö¤ü ÆãüÃÖê®Ö ×´Ö†Ö ÃÖã¸ü´Öê ˆªÖ®Ö

ÛúÖîÃÖÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö

760

™üß‹´ÖÃÖß

 

100

ˆªÖ®Ö

Ûîú. †²¤ãü»Ö ÛúÖ¤ü߸ü ²ÖÖÓ›ãü×´ÖµÖÖ ¸üÖ‰úŸÖ ˆªÖ®Ö

´ÖãÓ²ÖÎÖ

850

´Öê. Ûéú¯ÖÖ †òÝÖÏÖê™êüÛú

 

101

ˆªÖ®Ö

”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ²ÖÖ»ÖÖêªÖ®Ö

†´ÖéŸÖ ®ÖÝÖ¸ü

550

ÁÖß. ¸üÖ´Ö ‹®™ü¸ü¯ÖÏÖµÖÖ—ÖêÃÖ

 

102

ˆªÖ®Ö

´ÖãÓ²Ö¸êüÀ¾Ö¸ü ´ÖÓ¤ü߸ü ˆªÖ®Ö

´ÖãÓ²Ö¸êüÀ¾Ö¸ü´ÖÓ¤ü߸ü

200

™üß‹´ÖÃÖß

 

103

ˆªÖ®Ö

ÛúÖêôû¿ÖêÛú¸ü ÛúÖò»Öê•Ö ÃÖ´ÖÖê¸ü ˆªÖ®Ö

Ûêúôû¿ÖêÛú¸ü ˆªÖ®Ö

400

™üß‹´ÖÃÖß

 

104

ˆªÖ®Ö

´ÖãÓ²ÖÎÖ ×ÛÎúÛú ×¾Æü¾Ö ˆªÖ®Ö

´ÖãÓ²ÖÎÖ

200

™üß‹´ÖÃÖß

 

105

ˆªÖ®Ö

ÛúÖîÃÖÖ Ã™êü›üßµÖ´Ö ˆªÖ®Ö

ÛúÖîÃÖÖ Ã™êü›üßµÖ´Ö

5151

 

 

¾ÖÖÝÖôêû ¯ÖϳÖÖÝÖ

106

ˆªÖ®Ö

Ûú´ÖÔ¾Ö߸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üᯙ ˆªÖ®Ö

׿־ÖÖ•Öß ®ÖÝÖ¸ü

386

™üß‹´ÖÃÖß

 

107

ˆªÖ®Ö

×ÛúÃÖÖ®Ö ®ÖÝÖ¸ü ®ÖÓ. 3 ¸üßÖÖ ®ÖÓ. 22 ˆªÖ®Ö

×ÛúÃÖÖ®Ö ®ÖÝÖ¸ü

593

™üß‹´ÖÃÖß

 

108

ˆªÖ®Ö

ÛúÖ•Öã¾ÖÖ›üß ¿ÖÖôûÖ ˆªÖ®Ö

ÛúÖ•Öæ¾ÖÖ›üß

2100

 

 

109

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ÜÖêŸÖ»Öê ˆªÖ®Ö

Æü•Öã¸üß

2224

´Öê. †Öê¯Öê¸üÖ ‡®±ÏúÖ ¯ÖÏÖê•Öꌙü ¯ÖÏÖ.×»Ö.

 

110

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö ³ÖÖê‡Ô¸ü ˆªÖ®Ö

Æü•Öã¸üß

1600

 

 

¸üÖµÖ»ÖÖ¤êü¾Öß ¯ÖϳÖÖÝÖ

111

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ¬Ö´ÖÔ ¾Ö߸ü †Ö®ÖÓ¤ü פü‘Öê ÃÖÖÆêü²Ö ˆªÖ®Ö

•ÖµÖ³Ö¾ÖÖ®Öß ®ÖÝÖ¸ü

9976

´Öê. †Öò¯Öê¸üÖ ‡®±ÏúÖ

 

112

ˆªÖ®Ö

¾Ö¸üôû߯ÖÖ›üÖ ÁÖß ®ÖÝÖ¸ü ˆªÖ®Ö

ÁÖß ®ÖÝÖ¸ü

263

™üß‹´ÖÃÖß

 

113

ˆªÖ®Ö

¸üÖ´Ö ®ÖÝÖ¸ü ˆªÖ®Ö

¸üÖ´Ö ®ÖÝÖ¸ü

427

™üß‹´ÖÃÖß

 

´ÖÖו־֛üÖ-´ÖÖ®Ö¯ÖÖ›üÖ ¯ÖϳÖÖÝÖ

114

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ¤üÖ¤üÖÃÖÖÆêü²Ö ŸÖê»Ö¾ÖÞÖê ˆªÖ®Ö

´ÖÖו־֛üÖ ²ÖÃÖ Ã£ÖÖ®ÖÛú

257

™üß‹´ÖÃÖß

 

115

ˆªÖ®Ö

´ÖÖ. †ÖµÖãŒŸÖ ²ÖÓÝÖ»ÖÖê ˆªÖ®Ö

¯ÖÖŸÖ»Ö߯ÖÖ›üÖ

2300

™üß‹´ÖÃÖß

 

116

ˆªÖ®Ö

›üÖëÝÖ¸ü߯ÖÖ›üÖ ˆªÖ®Ö

›üÖëÝÖ¸ü߯ÖÖ›üÖ

487

™üß‹´ÖÃÖß

 

117

ˆªÖ®Ö

ÛúÖÃÖÖ¸ü¾Ö›ü¾Ö»Öß ˆªÖ®Ö

•Öß ÛúÖò¯ÖÔ“µÖÖ ´ÖÖÝÖê

14500

´Öê. »ÖòÞ›ü´ÖÖÛÔú

 

118

ˆªÖ®Ö

ÃÖ´ÖÏÖ™ü †¿ÖÖêÛú ®ÖÝÖ¸ü ˆªÖ®Ö

²ÖÖôûÛãú´Ö

1700

´Öê. »ÖòÞ›ü´ÖÖÛÔú

 

119

ˆªÖ®Ö

ÛúÖê»Ö¿ÖêŸÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ˆªÖ®Ö

ÛúÖê»Ö¿ÖêŸÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö

2800

™üß‹´ÖÃÖß

 

120

ˆªÖ®Ö

µÖã †Ö¸ü ×ÃÖ™üß ˆªÖ®Ö

µÖã †Ö¸ü ×ÃÖ™üß

600

™üß‹´ÖÃÖß

 

121

ˆªÖ®Ö

®ÖÖ®ÖÖ-®ÖÖ®Öß ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

µÖã †Ö¸ü ×ÃÖ™üß ÃÖ´ÖÖê¸ü

2200

™üß‹´ÖÃÖß

 

122

ˆªÖ®Ö

Ûú»ÖÖ³Ö¾Ö®Ö ˆªÖ®Ö

ÛúÖ¯Öæ¸ü²ÖÖ¾Ö›üß ×²ÖÝÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü

500

™üß‹´ÖÃÖß

 

123

ˆªÖ®Ö

Ûú×´Ö¿Ö®Ö¸ü ²ÖÓÝÖ»ÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ˆªÖ®Ö

¯ÖÖŸÖ»Ö߯ÖÖ›üÖ

2100

™üß‹´ÖÃÖß

 

124

ˆªÖ®Ö

´ÖÖ—Öß †Ö‡Ô ¿ÖÖôûÖ ˆªÖ®Ö

¯ÖÖŸÖ»Ö߯ÖÖ›üÖ

1500

™üß‹´ÖÃÖß

 

125

ˆªÖ®Ö

×¾Ö•ÖµÖ ®ÖÝÖ¸üß ×¸ü—Ö¾ÆÔü ¯»ÖÖò™ü (¿ÖÆü¸üß •ÖÓÝÖ»Ö)

×¾Ö•ÖµÖ ®ÖÝÖ¸üß

17500

™üß‹´ÖÃÖß

 

126

ˆªÖ®Ö

ÛúÖÃÖÖ¸ü¾Ö›ü¾Ö»Öß ×¸ü—Ö¾ÖÔ ¯»ÖÖò™ü 8/1/1 ˆªÖ®Ö

ÛúÖÃÖÖ¸ü¾Ö›ü¾Ö»Öß »ÖêÛú

1200

™üß‹´ÖÃÖß

 

127

ˆªÖ®Ö

׸ü—Ö¾ÖÔ ¯»ÖÖò™ü 17 ˆªÖ®Ö

´ÖÖו־֛êü »ÖÖêœüÖ ÛúÖò´¯»ÖêŒÃÖ

4949

™üß‹´ÖÃÖß

 

128

ˆªÖ®Ö

Ûîú. ¤ü¢ÖÖ•Öß ŸÖÖ´ÆüÖÞÖê ®ÖÖ®ÖÖ-®ÖÖ®Öß ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

¯ÖÖŸÖ»Ö߯ÖÖ›üÖ

588

™üß‹´ÖÃÖß

 

129

ˆªÖ®Ö

®ÖÓ¤üß²ÖÖ²ÖÖ ˆªÖ®Ö

œüÖêÛú»Öß

2000

™üß‹´ÖÃÖß

 

130

ˆªÖ®Ö

®ÖÖ®ÖÖ-®ÖÖ®Öß ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

´Ö®ÖÖê¸ü´ÖÖ ®ÖÝÖ¸ü

1194

™üß‹´ÖÃÖß

 

131

ˆªÖ®Ö

Ûíú¦üßµÖ ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

ÛúÖê»Ö¿ÖêŸÖ

89030

¯ÖÏÖµÖÖê•ÖÛú

 

132

ˆªÖ®Ö

¤ü×õÖÞÖß ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

×Æü¸üÖ®ÖÓ¤üÖ®Öß

35900

¯ÖÏÖµÖÖê•ÖÛú

 

133

ˆªÖ®Ö

ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

²ÖδÆüÖÓ›ü

121406

¯ÖÏÖµÖÖê•ÖÛú

 

134

ˆªÖ®Ö

±úÖ‰Óú™ü®Ö ¯ÖÖÛÔú ˆªÖ®Ö

ÛúÖê»Ö¿ÖêŸÖ

8278

¯ÖÏÖµÖÖê•ÖÛú

 

135

ˆªÖ®Ö

ŸÖã³Öì¯ÖÖ›üÖ ŸÖ»ÖÖ¾Ö ˆªÖ®Ö

²ÖδÆüÖÓ›ü

 

¯ÖÏÖµÖÖê•ÖÛú

 

136

ˆªÖ®Ö

™Òòü×±úÛú ¯ÖÖÛÔú

ÛúÖ¾ÖêÃÖ¸ü

32374

¯ÖÏÖµÖÖê•ÖÛú

 

137

ˆªÖ®Ö

°»ÖÖµÖ†Öê¾Æü¸ü ˆªÖ®Ö

¾ÖÖ‘Ö²Ößôû

 

¯ÖÏÖµÖÖê•ÖÛú

 

138

ˆªÖ®Ö

°»ÖÖµÖ†Öê¾Æü¸ü ˆªÖ®Ö

¯ÖÖŸÖ»Ö߯ÖÖ›Üö

 

 

 

139

ˆªÖ®Ö

°»ÖÖµÖ†Öê¾Æü¸ü ˆªÖ®Ö

´ÖÖ®Ö¯ÖÖ›üÖ

 

 

 

 

 

‹ÛæúÞÖ õÖê¡Ö

 

578259